Kurumsal İletişim Nedir? Nasıl Yapılır? [Örneklerle Anlatım]

4 Dakika Okuma Süresi

Kurumsal iletişim stratejisi hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar ve iletişim fonksiyonları nelerdir? Detaylı bilgi için blogumuzu inceleyebilirsiniz.

Kurumsal İletişim Nedir? Nasıl Yapılır? [Örneklerle Anlatım]

Kurumsal iletişim, firmaların müşteriler, çalışanlar, paydaşlar, medya, kamu ve düzenleyici kurumlar dahil olmak üzere çeşitli dış ve iç hedef kitlelerle iletişim kurmak için kullandıkları metodlar bütünüdür. Yönetim iletişimi, pazarlama iletişimi ve örgütsel iletişim dahil olmak üzere üç ana kurumsal iletişim dalı vardır ve bunların tümü, bir firmanın genel iletişimine stratejik bir yaklaşım oluşturmak için birlikte çalışır. Bu kurumsal iletişim birimlerinin ihtiyacı olan iletişimin karşılanmasına ek olarak bu alanlar dışındaki tüm alanların da stratejik açılımlarla yönetildiği bir disiplin haline evrilen kurumsal iletişim, firmaların marka görünürlüğünü ve verimliliğini arttırmak için gerek kurum içi gerekse de kurum dışında belirlediği amaç ve hedeflere yönelik oluşturdukları tüm iletişim etinliklerini kapsayan bir iletişim alt dalı olarak da ifade edilebilir. Bu yüzden söylenebilir ki, kurumsal iletişimin kendisi ve de amacı çok yönlüdür. Birçok firma, belirli bir markayı tanıtan, bir firmanın kimliğiyle tutarsızlıkları en aza indiren, iç ve dış destek oluşturan ve paydaşlarla etkin bir şekilde koordine eden bir iletişim stratejisi oluşturmaya çalışır. Etkili olursa, kurumsal iletişim stratejileri, bir firmanın kârlılığını, tüketici katılımını ve sektörlerinde uzun ömürlülüğünü artırma potansiyeline sahip olabilir. Bu amaç akılda tutularak, firmalar, bir firmanın kapsayıcı stratejisini yönetmede birincil karar verici olarak hizmet veren üst düzey yöneticiler tarafından denetlenen kurumsal iletişim departmanları oluşturur. Böylece, firmalarda kesin bir sürdürülebilirlik anlayışı ile yönetilen bu iletişim süreçleri sayesinde, firmanın verimliliğinin artması ve hedeflenen kitle tarafından beğenilen bir kurum halini alması gibi birincil hedefler gerçekleştirilmiş olur. Bu çift yönlü iletişim ve ilişki disiplini sayesinde, firma, günümüzün sürekli yenilenen ve büyüyen ekonomik sisteminde üreticiler, hizmet sağlayıcılar hatta son kullanıcılar için bile sistemdeki en büyük itici güç haline gelen rekabet ortamında daha aktif bir rol alabilir.

Kurumsal iletişimin faaliyet alanlarına örnek olarak; firmanın bağlılığını sürdürdüğü gruplarla ilişkileri düzenlemek, firmanın medya ilişkilerini yürütmek ve firma içi ve dışındaki bilgi akışını koordine etmek, yönetici kadronun haber konferanslarındaki konuşmalarını hazırlamak gibi çeşitli sorumluluklar gösterilebilir. Buna ek olarak, kurumsal iletişim stratejileri genel olarak yazılı, sözlü ve görsel olmak üzere 3 farklı kanal üzerinden gerçekleştirilir. Eğer ki gerçekleştirilen strateji yazılı ise bu; web sitesi, basın bültenleri ve notlar üzerinden sözlü ve görsel ise; fotoğraflar, infografikler, illüstrasyonlar, videolar ve basın toplantıları üzerinden gerçekleştirilir. Güçlü bir marka kimliği oluşturmak için kullanılan bu araçlar, kurum içi ve dışı iletişimin uyumlu olması için son derece önemlidir.

Kurumsal İletişim Stratejisi Nasıl Hazırlanır? Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Kurumsal iletişimi ve aynı zamanda hazırlanacak olan farkındalık ve /veya bilgilendirme kampanyalarının hedeflerine ulaşabilmesi için iç ve dış iletişim süreçlerinin son derece iyi planlanmış olması gerekmektedir. Söz konusu planlama:

 • Mevcut durumun analiz edilmesi
 • İletişimin amacı ve hedefleri
 • Mesajın belirlenmesi ve stratejik yaklaşımın belirlenmesi
 • Hedef kitlenin analiz edilmesi ve paydaş analizi
 • İletişim ve tasarım dilinin belirlenmesi
 • Kullanılacak olan iletişim, görünürlük ve tanıtım araçlarının geliştirilmesi
 • Bütçe ve zaman planı
 • Faaliyetlerin ve araçların belirlenmesi gibi adımların uygulanmasıyla hazırlanan bir yol haritasını içerir

Kurumsal iletişim stratejisi, firmanın iç çevresinin içinde bulunduğu koşullarda geliştirilir fakat dış çevrenin de değerlendirilmesini gerekli kılar.

Kurumsal İletişim Fonksiyonları Nedir?

Kurumsal iletişim stratejilerinin çeşitli işlevleri vardır. Kuruluşların her gün çok sayıda izleyiciyle etkileşim kurması gerektiğinden, tüm paydaşlar arasında etkili kapsama sağlayan sağlam bir iletişim sistemi kurmaları gerekir. Çoğu kurumsal iletişim departmanı, verimli bir şekilde işbirliği yapmak ve hedef kitleleri uygun şekilde meşgul etmek için iletişimin her alanında uzmanlaşan profesyonelleri görevlendirir.

Kurumsal iletişimin işlevlerinden bazıları şu şekildedir:

1. Medya ve Halkla İlişkiler

Medya ve halkla ilişkiler, bir firmanın medya endüstrisi ve de tüketici grup olan halka kendini sunma ve onlarla iletişim kurma yollarını ifade eder. Medya ve halkla ilişkiler, son derece görünür girişimler oldukları için kurumsal iletişim departmanlarının en iyi bilinen işlevlerinden biri olarak karışımıza çıkarlar. Bu departmanın işlevlerine dahil edilen bileşenlerden ikisi şunlardır:

Kurumsal itibar: Kurumsal itibar, firma içi ve kamuoyu da dahil olmak üzere paydaşları tarafından firmalara verilen kapsamlı değerlendirmelerdir. Medya ve halkla ilişkiler uzmanları genellikle çalışmaları aracılığıyla olumlu bir kurumsal itibar oluşturmaya çalışırlar.
Kurumsal sorumluluk: Kurumsal sorumluluk, bir firmanın sosyal katılım, sürdürülebilirlik, vatandaşlık veya diğer girişimlerin düzeyini iletme yollarını ifade eder. Kurumsal sorumluluk, bir firmanın, toplumun daha büyük çıkarlarına yönelik kapsamlı saygısı ve uyumu ile yönetilir. Bu nedenle, bu tür iletişim girişimleri çevresel sorumluluk, çeşitlilik, kapsayıcılık, sosyal eşitlik ve daha fazlası gibi kavramlarla ilişki kurabilir.

Özetle, bu departmanın ana işlevi, düzenli olarak basın bültenlerinin dağıtılması, medya araştırmalarıyla ilgilenilmesi ve haber konferanslarının planlanması olarak ifade edilebilir.

Medya ve Halkla İlişk

2. Müşteri iletişimi ve Pazarlama

Müşteri iletişimi, bir firmanın müşterileri veya müşterileriyle etkileşim kurma yollarını ifade eder. Müşterilerin firmalardan aldığı mesajlar genellikle oldukça spesifiktir ve onların özel ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Doğru türde bir mesajlaşma stratejisi, firmaların müşterileri ile olan iletişimini güçlendireceği için bu tür girişimler, firmaların kârlılığı ve uzun ömürlülüğü için oldukça önemlidir.

Bazen müşteri iletişimini de kapsayan pazarlama, bir kuruluşun ürünlerine veya hizmetlerine ilgi uyandırmak amacıyla tüketicilere yönelik iletişim stratejilerini ifade eder. Pazarlama, satın alma faaliyetleri yoluyla tüketici katılımını teşvik etmede belirli ve ölçülebilir bir amaca hizmet eden bir kurumsal iletişim işlevidir. Kısaca bahsetmek gerekirse, pazarlama uzmanları, tanıtım kampanyaları oluşturabilir, markalaşma sürecinde rol alabilir, sosyal medya hesaplarını yönetebilir ve ürün geliştirme sürecin destek olabilir. Müşteri iletişimi ve pazarlamasına dahil edilen ana bileşenlerden ikisi şunlardır:

Kurumsal markalaşma: Kurumsal markalaşma, bir firmanın tanınır hale geldiği yerleşik bir itibar oluşturan faaliyetler bütününü ifade eder. Markalaşma, bir grup ürün veya hizmeti tek bir isim altında bir araya getiren tutarlı bir mesaj oluşturmayı içerir. Pazarlama uzmanları, belirli bir isimle olumlu çağrışımlar yaratarak ve firmanın ürün veya hizmetlerini içeren kalıcı bir pozitif görünüm yaratarak markalaşmayı sağlayabilirler.

Promosyon: Promosyon, bireyleri bir ürün veya hizmetten haberdar eden, onları bir markaya çeken ve belirli bir ürün veya hizmetle etkileşime girmeye teşvik eden dışa dönük veya müşteriye yönelik iletişim stratejileri anlamına gelir. Birçok promosyon kampanyası, tüketicileri bir rakibin ürünleri yerine belirli ürünleri satın almaya yönlendirmeye yöneliktir. Pazarlama uzmanları genellikle sosyal medya, televizyon ve radyo reklamları ve dijital pazarlama stratejileri aracılığıyla tanıtım yaparlar.

3. Kriz İletişiminde Kurumsal İletişim Uzmanının Rolü Nedir?

Kriz iletişimi, firmaların belirli bir kriz veya beklenmeyen bir olay bağlamında yayınladıkları ve ele alınmadığı takdirde itibarlarına veya başarılarına potansiyel olarak zarar verebilecek mesajları ifade eder. Firmalar, belirli bir krizle ilgili sorunları ele almak ve tartışmak için hedefli stratejiler oluşturmaktan sorumludur. Örneğin, bir enerji şirketi, çevreyi etkileyebilecek bir kimyasal sızıntı olayı gibi bir krizle sonuçlanan bir işyeri kazası yaşadıysa, kriz iletişim uzmanları böyle bir olayı çevreleyen mesajları yönetecektir.

Bu tür girişimleri yürüten iletişim uzmanları, medya kuruluşlarıyla röportajlar düzenleyebilir, firma temsilcileriyle haber brifingleri düzenleyebilir ve temsilcilere iletişimleri konusunda tavsiyelerde bulunabilir. En temel olarak, kriz iletişimi uzmanları, bir firmanın var olma, iş yapma ve halk nezdinde ve sektörleri içinde olumlu bir itibar sürdürme yeteneğini koruma hedefine yönelik çalışır.

Kriz İletişiminde Kurumsal İletişim Uzmanının Rolü Nedir

Kurum İçi İletişim Nedir? Nasıl Yapılır? Kurum İçi İletişimin İşlevleri Nedir?

Kurum içi iletişim, firma içerisindeki çalışanlar ve departmanlar arasındaki bilgi akışına odaklanan iletişim metodudur. İç iletişime örnek olarak:

 • Takım toplantıları
 • Bilgi yönetimi araçları
 • Ödül ve motivasyon programları
 • Duyuru panoları ve afişler
 • Bildiri ve genelgeler
 • Eğitim ve seminerler
 • Kurum içerisinde düzenlenen/düzenlenecek organizasyonlar
 • Dilek kutuları ve anketler gösterilebilir

Kurum içi iletişiminin amaçları ve sorumlulukları arasında; bilgilendirmelerle kurumun çalışanlar tarafından daha iyi tanınmasını sağlamak, yeni mevzuatlar hakkında çalışanları bilgilendirerek hata yapılmasını önlemek ve çalışanlar ile yöneticiler arasındaki iletişim dinamiğini arttırmak gibi kritik önem arz eden görevler yer alır.

Özetle belirtmek gerekirse, kurum içi iletişimin birincil odak noktası, firma bünyesindeki çalışanların katılımı ve bunun iş gücüne olan pozitif ve negatif etkilerinin incelenmesidir.

Kurum içi iletişiminin

Kurum Dışı İletişim Nedir? Nasıl Yapılır? Kurum Dışı İletişim Araçları Nedir?

Kurum dışı iletişim, firmanın markalaşma sürecine ve hedef kitleye mesaj göndermesine odaklanır. Dış iletişime örnek olarak:

 • Basın yayınları ve toplantıları
 • Sosyal medya kanalları
 • Basılı ve görsel reklamlar gösterilebilir

Kurum dışı iletişim, firmanın toplumdaki bilinirliliğini artırmak ve hedeflenen satış sayısı gibi birincil amaçlara ulaşmak için büyük önem arz eder.

Kurumsal İletişim Uzmanının Sorumlulukları Nedir?

 • Medya kuruluşlarının şirket hakkında neler söylediklerini takip etmek amacıyla gazetelerin, dergilerin, internetin ve televizyon kanallarının takibini yapmak
 • Firmadaki bütün iletişim süreçlerini tutarlı bir şekilde yönetmek ve firma içinde bilgi akışı sağlamak
 • Bağlı olunan firmanın birincil hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik planan her türlü eylem planı için strateji hazırlamak ve bunları gerçekleştirmek
 • Firma içi ve dışındaki iletişimi ilgilendiren bütün konularda karar verme sürecini en etkin şekilde yürütmek
 • Bağlı olunan firmanın marka özellikleri ile istenilen kimliği arasındaki tutarsızlıkları en aza indirmek
 • İlgili iletişim süreçleri ile ilgili karar aşamalarındaki prosedürlerin formüle edilmesi ve bunların gerçekleştirilmesi
 • İletişimin alt kollarında kimin hangi pozisyonda rol aldığını bilmek, bunları takip ve koordine etmek

 

Kurumsal İletişim Uzmanı Nedir? Görevleri Nedir?

Kurumsal İletişim Uzmanı Nedir? Görevleri Nedir?

Kurumsal iletişim çalışmaları, hedef kitleye ulaşmak ve hedef kitleyle güçlü iletişimi başlatmak için kullanılır. Bu bağlamda, kurumsal iletişim uzmanları da televizyon ve gazete dahil olmak üzere geleneksel medyayı ve çeşitli sosyal medya kanallarını içeren yeni medyayı kullanarak bir firmanın kamu imajını ve itibarını oluşturduğu gibi bu imajı sürdürmekle görevlidir. Bir kurumsal iletişim uzmanı, bir firmanın hedefleri, faaliyetleri ve son gelişmeler hakkında kamuoyunun doğru ve zamanında bilgi sahibi olmasını sağlar. Ayrıca bağlı olduğu firma ile halk ve yatırımcılar arasında olumlu bir ilişki kurmak ve bunu sürdürmek de kurumsal iletişim uzmanının görevleri arasındadır. Bağlı olunan firmanın itibarını yönetmek için medya ile etkileşime girmek, basın bültenleri yayınlamak, basın toplantıları düzenlemek, çatışmalardan kaçınmak ve olumsuz sorunları ele almak gibi çeşitli görevler de bir kurumsal iletişim uzmanının sorumlulukları arasındadır.

Kurumsal İletişim Uzmanı Nasıl Olunur?

Kurumsal iletişim uzmanı olmak için üniversitelerin 4 senelik iletişim ve halkla ilişkiler, reklamcılık, halkla ilişkiler ve pazarlama, işletme, halkla ilişkiler ve tanıtım, gazetecilik gibi bölümlerini okuyabilirsiniz. Bu bölümlerden mezun olmanız sizi iletişim alanında giriş seviyesi bir pozisyona hazırlayabilir ve böylece kurumsal iletişim uzmanı pozisyonuna kadar çalışabilirsiniz.

Kurumsal iletişim uzmanı alanında daha yüksek bir rolle ilgileniyorsanız, halkla ilişkiler ve pazarlama gibi alanlarda yüksek lisans programını tamamlamayı düşünebilirsiniz. Bu tür 2 yıllık yüksek lisans programları, genellikle kurumsal iletişim veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar için halkla ilişkiler gibi alanın belirli bir yönüne odaklanmanıza izin verir. Böylece, bu alanda daha etkin bir rol alma şansını yakalamış olursunuz.

Kurumsal İletişim Uzmanı Ne İş yapar? Hangi Alanlarda Çalışır?

Kurumsal iletişim alanı, geniş iletişim çalışmalarını kapsar. Kurumsal iletişim uzmanının da kriz iletişimi, halkla ilişkiler ve pazarlamadan tutun imaj yönetimine kadar iletişim gerektiren alanlarda bilgi ve fikir sahibi olması beklenir.

Kurumsal iletişim uzmanının görev ve sorumluluk kapsamı, bağlı olduğu firmanın niteliği ve iş yüküne göre değişkenlik gösterebilir. Yine de bir kurumsal iletişim uzmanının en önemli görevi mutlaka hedef kitlenin dikkatini çeken iletişim çalışmalarını yürütebilmektir. Kurumsal iletişim uzmanı, firmanın ihtiyacı ve yararına yönelik iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerini uygulayarak mesleğini yerine getirir. Bir Kurumsal iletişim uzmanının görevleri arasında ise; hedef kitleye yönelik tanıtım kampanyaları yürütmek, kurum içi iletişim dengesini sağlamak, basın toplantıları düzenlemek, reklam ve pazarlama çalışmaları yürütmek vardır.

Bir kurumsal iletişim uzmanı olarak, herhangi bir özel şirket veya kamu kurumunda çalışabilirsiniz. Sizi işe alabilecek bazı kurumlar arasında büyük üreticiler, halka açık şirketler veya teknoloji şirketleri bulunmaktadır. Ayrıca kar amacı gütmeyen dernekler, hastaneler veya üniversiteler için de çalışabilirsiniz. Hükümet için çalışıyorsanız, unvanınız iletişim uzmanından basın sekreterliğine değişebilir, ancak temel sorumluluklarınız aynı olacaktır.

Kurumsal İletişim Uzmanı Maaşları 2024

Bir kurumsal iletişim uzmanı, tek bir alanla sınırlı kalmadan geniş iş alanlarında çalışma imkanına sahip olduğu için maaş aralığı oldukça geniştir. Bu yüzden, iş alanlarının genişliğine bağlı olarak da bir kurumsal iletişimcinin alacağı maaş, sabit bir nitelik göstermez. Bununla birlikte, bir kurumsal iletişim uzmanının sektördeki deneyimi maaşını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Sektörde uzun yıllar çalışmış bir kurumsal iletişimcinin asgari ücret ya da düşük bir ücret alması pek mümkün değildir. Ayrıca, sektörde sağlam referanslara sahip olmanız da yine maaşınızı etkileyen faktörler arasında yer alır. 2024 yılındaki son verilere baktığımızda, bir kurumsal iletişimcinin 2024 yılında aldığı en düşük maaş 17000₺ olan asgari ücret, en yüksek maaş ise firmadan firmaya ve deneyime göre değişkenlik göstermekle beraber 25790₺’dir. Ortalama maaş ise 22020₺ olarak karşımıza çıkıyor.

kurumsal ıletisim maas

Kurumsal iletişim uzmanı pozisyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar:

maaş

Kurumsal İletişimin Önemi Nedir?

Kurumsal iletişim, firmalardaki bütün iletişim süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetmek, çalışanlar ve yöneticiler arasında köprü görevi üstlenmek, firmanın markalaşma sürecini hızlandırmak ve marka bilinirliliğini arttırmak gibi görevlere sahip departman olması nedeniyle kritik bir öneme sahiptir. Doğru kurumsal iletişim, firma içerisindeki dinamikleri düzenlediği gibi markanın büyümesinde de etkin rol oynar. Buna ek olarak, etkili bir kurumsal iletişim örneğinde, firma içi karar mekanizmaları nizami ve akıcı bir şekilde gerçekleşeceğinden, firmanın yönetimi daha verimli, daha hızlı olacaktır. Ayrıca, firmanın belirlediği vizyon ve misyonların uygulanabilir ve sürdürülebilirlikleri de doğru bir kurumsal iletişimde revizyona uğrayarak hız kazanacaktır.

Sektörünüzde tecrübeli hedeflerinize uygun ajanslardan teklif alın.

En Doğru Ajanslardan Ücretsiz Teklif Al
icon
4.57/5
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
15000+ Müşteri Yorumu
Projeleriniz için size özel seçilmiş güvenilir ajanslardan teklif alın ve en iyisiyle çalışmaya başlayın
En Doğru Ajanslardan Ücretsiz Teklif Al